ActionScript
TypeScript
JavaScript

属性设置器

发布时间:2016-12-30

         属性设置器 是我们查看并编辑当前选中组件属性的工作区域。在UI编辑器或层级管理器中选中组件,就会在属性设置器中显示该组件的属性以供您查询和编辑。

        blob.png

         属性设置器面板从上到下通常为:

    • 控件名

    • 公用属性

    • 常用属性

    • 宽高及位置

    • 其他

  

 属性值类型

        属性值类型包括数字、字符串、枚举、布尔等简单的变量类型。 

属性提示

        如果用户对属性英文单词不是很熟悉,可以将鼠标放置到属性上方,会自动弹出属性对应中文解释。

        图片1.png